מענק לעצמאים - פעימה שנייה

ב-06/05/2020, באתר של רשות המיסים (כאן) תיפתח האפשרות להגשת בקשה למענק והיא תישאר פתוחה עד 12/07/2020.

עצמאים שהגישו בקשה לתשלום הראשון של המענק צריכים להגיש בקשה נוספת על מנת לקבל את החלק השני.

בסיס הזכאות למענק:

 

 ! הזכאות לקבלת המענק וגובה המענק, תקבע על פי נתוני דו"ח למס הכנסה לשנת 2018 שהוגש לרשויות המס.

 

 במידה ודו"ח 2018 כלל הפסד מהעסק, הזכאות תבחן על פי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש למס הכנסה עד 12/07/2020.

 ! עצמאי שפתח את עסקו בין 1/1/2019-30/09/2019, זכאותו למענק תבחן על פי דוח 2019 שיש להגישו למס הכנסה עד 12/07/2020.

 ! מי שפתח את עסקו לאחר 1/10/2019, אינו זכאי למענק.

התנאים לקבלת מענק:

 

 • העצמאי הינו עוסק מורשה או עוסק פטור לפי רשומו במע"מ.

 • לעצמאי מלאו 20 בשנת 2019.

 • לעצמאי הייתה הכנסה חייבת בשנת 2018 או 2019 (לפי העניין) שלא פחתה מ-714 ש"ח לחודש בממוצע.

 

 • הכנסה חייבת הינה הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסות פטורות, אך ללא רווחי הון או שבח מקרקעין של העצמאי ולפני קיזוז הפסדים.

 • עסקו של העצמאי היה פעיל בתקופה בין 1/10/2019 ל-31/03/2020.

 

 • לעוסק יש צפי לירידת מחזור העסקאות של 25% לפחות בחודשים מרץ-אפריל-מאי-יוני 2020 לעומת אותם החודשים בשנת 2019. במידה ויתברר כי לא חלה ירידה במחזור כפי שהוצהר בבקשה, יידרש העוסק להחזיר את המענק במלואו.

 • לעניין בחינת הירידה במחזורים לעסק שנפתח לאחר 01/03/2019 – תחושב ממוצע חודשי של מחזורים חודשיים מיום פתיחת העסק ועד 

      29/02/2020 ויוכפל ב-4. הסכום שיתקבל יושווה אל מול מחזור העסקאות של מרץ עד יוני 2020.

 • עוסק מורשה הגיש דוחות מע"מ לתקופות האמורות ב-2019 ו-2020.

 • עוסק פטור הגיש "הצהרת עוסק פטור" לשנת 2019.

 • סך ההכנסות (החייבת והפטורה) מכל המקורות בשנת 2018 או 2019 (במקרים רלבנטיים), לא עלה על 1 מיליון ש"ח.

גובה המענק לעצמאים:

עצמאי שעמד בתנאים שפורטו לעיל, יהיה זכאי לקבלת מענק בסך של 70% מהכנסתו החייבת של עסקו ועד 10,500 ש"ח כנמוך.

תוספת מענק לעסקים קטנים:

בעל עסק שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש בשנת 2019 נע בין 1,500 ש"ח ל-25,000 ש"ח עשוי להיות זכאי לתוספת בסך:

 • 700 ש"ח – אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 1,500 ש"ח ל-8,333 ש"ח.

 • 1,875 ש"ח – אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 8,334 ש"ח ל-16,667 ש"ח.

 • 3,025 ש"ח – אם ממוצע מחזור העסקאות החודשי היה בין 16,668 ש"ח ל-25,000 ש"ח

 

 ! לעניין תוספת המענק בלבד, תנאי של ירידה במחזור העסקאות בשיעור העולה על 25%, ייבחן ביחס לחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת אותם החודשיים

בשנת 2019.

 

 ! לגבי עצמאי שעסקו נפתח לאחר 1/03/2019 – יחושב ממוצע חודשי של מחזורים חודשיים מיום פתיחת העסק ועד 29/02/2020 ויוכפל ב-2. הסכום שיתקבל יושווה אל מול המחזור העסקאות של מרץ – אפריל 2020. 

הפחתת מענק:

לעצמאי שהכנסתו החייבת מהעסק בשנת 2018 או 2019 (לפי העניין) הייתה מעל 480,000 ש"ח, יופחת המענק ב-0.173 ש"ח (17.3 אגורות) עבור כל שקל 1 מעל 480,000. 

חשוב לדעת כי:

המענק והתוספת ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, לכן יש להצהיר עליו בדו"ח שנתי למס הכנסה עבור השנה הנוכחית (2020).

המקור: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020

לעמיד ראשי.png